Privacy Policy

In eerste instantie wensen wij te benadrukken dat uw gegevens en privacy van groot belang zijn voor ons. U stelt ons uw gegevens ter beschikking en wij voelen ons dan ook verantwoordelijk om deze gegevens met de grootste omzichtigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. In onderstaande ‘privacy-policy’ beschrijven wij op een duidelijke en transparante manier hoe wij uw (persoons) gegevens aanwenden en verwerken. Mocht u nog verdere vragen hebben omtrent uw gegevens en privacy kunt u ons steeds bereiken via onderstaande gegevens.


1. Algemeen informatie.

Wij verzamelen en verwerken uw (persoons)gegevens in het kader van onze werkzaamheden. Wij handelen conform de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” die vanaf 25 mei 2018 in de volledige Europese Unie van toepassing is en de“ Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens” die werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 september 2018.


2. Wie zijn we?

Wij zijn Proland NV en verzamelen en verwerken uw gegevens om de uitvoering van de overeenkomst op een efficiënte manier mogelijk te maken. Wij zijn dan ook een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” . Wij kunnen gecontacteerd worden per post of per e-mail aan de hand van de volgende coördinaten:
• Proland NV met als handelsnaam Proland
• Korte Lozanastraat 20-26, 2018 Antwerpen
• info@proland.be
• +32 3 259 46 11


3. Uw gegevens en de verwerking ervan.

Een persoonsgegeven is iedere vorm van informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Bijvoorbeeld de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een code, een wachtwoord, een bankrekeningnummer, een verslag van een gesprek, een link met een bedrijf of andere personen, een e-mailadres, een audio-opname, een chat-gesprek, sociale media berichten, schriftelijke correspondentie, internet-gerelateerde surf-informatie, enz. Deze gegevens worden verzameld op meerdere manieren:
• Gegevens worden door klanten zelf overhandigd aan ons;
• Proland NV wijst gegevens toe aan klanten voor het gebruik van de Proland NV haar producten en/of diensten;
• Proland NV verzamelt gegevens van klanten door het gebruik van de Proland NV haar producten en/of diensten;

Wij bedoelen met verwerking: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en vernietigen van persoonsgegevens.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens enkel indien hiervoor een rechtsgrond is. Specifiek wenden wij uw gegevens aan:
• omdat dit noodzakelijk is om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren;
• omdat u uitdrukkelijk uw toestemming verleende aan ons;
• omdat wij hiertoe wettelijke verplicht zijn.

4. Doel van de verwerking.

Proland NV verwerkt uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden. Proland NV verwerkt enkel de gegevens die vereist zijn om deze verwerkingsdoelen te realiseren. Proland NV verwerkt geen gegevens die niet bijdragen aan een vooraf bepaald doel. De enige uitzondering hierop betreffen wettelijke verplichtingen. De verwerkingsdoelen worden gedocumenteerd in ons intern register. Dit register documenteert de verwerkingsactiviteiten die onder onze verantwoordelijkheid plaatsvinden.

5. Doorgifte, bewaartermijn en vertrouwelijkheid.

In sommige gevallen zijn wij genoodzaakt om uw gegevens door te geven aan derden die in onze opdracht uw gegevens zullen verwerken. Deze verwerkers worden door ons met de grootste zorgvuldigheid uitgekozen opdat zij alle nodige garanties kunnen bieden om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de verwerking van uw gegevens te waarborgen.

De verstrekte gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie. Zij worden door ons bewaard voor de periode die noodzakelijk is om een correcte dienstverlening te garanderen. De concrete bewaartermijnen hangen af van de verwerkingsactiviteit.
Wij zullen de verstrekte gegevens met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen conform de geldende wetgeving en verordening. Wij kunnen u garanderen dat wij de benodigde beveiligingsmaatregelen nemen om ‘data inbreuken’ tegen te gaan en een veilige verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen.

6. Inzage, verbetering, wissen, verzet, klachten

U kan uw persoonsgegevens kosteloos raadplegen, laten verbeteren, laten wijzigen en laten wissen door dit per e-mail aan te vragen bij ons. Dit kan door een e-mail te richten aan ons op het adres info@proland.be.
U kan zich tevens verzetten en bezwaar uiten tegen de verwerking van de gegevens door ons. Dit kan door een e-mail te richten aan ons op het adres info@proland.be.
Klachten omtrent het verzamelen en verwerken van gegevens door ons kunnen gericht worden aan het adres info@proland.be.

Cookie Policy


1. Wie verwerkt de cookies:

Proland NV, met maatschappelijke zetel te Korte Lozanastraat 20-26, 2018 Antwerpen en met gekend ondernemingsnummer BE0475768172.
U kan ons bereiken op het email adres info@proland.be indien u bijkomende vragen hebt over onze ‘cookie-policy’.

2. Wat zijn cookies:

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje die door een website kan worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken en door de browser op uw computer wordt opgeslagen. Zij bevatten kleine stukjes informatie die worden opgeslagen bij het bezoeken van onze website.


3. Onze website maakt gebruik van de volgende cookies:
3.1   Strikt noodzakelijke cookies of ‘functionele cookies’

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om onze website te bezoeken en correct te laten functioneren.

3.2   Analytische cookies

Onze website maakt gebruik van analytische cookies. Deze cookies maken het mogelijk om statistieken op te maken en in kaart te brengen hoeveel mensen onze website bezoeken, welke besturingssystemen ze gebruiken, uit welke regio ze afkomstig zijn, etc… Al de verzamelde gegevens worden telkens zoveel als mogelijk geanonimiseerd.

3.3   Sociale media en marketing cookies

Onze website maakt gebruik van sociale media en marketing cookies. Deze cookies maken het mogelijk om promotie te voeren, zaken aan te bevelen, relevante advertenties te verkrijgen, etc..

3.4.   Tracking cookies

Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke exacte webpagina’s die u bezoekt. Wij gebruiken deze informatie dan om u een efficiëntere gebruikservaring te bieden.


4. Beheer van cookies:

Bij het initiële bezoek aan onze website wordt u via een ‘pop up’ gevraagd of u alle cookies wenst te aanvaarden of te weigeren. U kan tevens een keuze maken welke cookies u al dan niet wenst te aanvaarden. Dit met uitzondering van de functionele cookies.
In het geval u geen enkele cookie wenst te installeren kan dit ook aangeduid worden in de desbetreffende browser. Meer informatie kan u vinden bij de instelling van de browser die u gebruikt (Google Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer, …)
U kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer.

De gemeente Rijkevorsel werd eigenaar van de site in 2010. In 2017 werden sloopwerken uitgevoerd. Enkele originele elementen, waaronder de iconische schouw en de droogoven blijven bewaard en dragen bij aan het unieke karakter van de site. Deze zijn centraal op de site gelegen en dienen als groene buffer tussen de woongebieden. Ook de neogotische Sint-Jozefkapel uit 1912 blijft bewaard.

De huidige site met de bewaarde oven en schouw refereert naar het rijke steenbakkersverleden van de regio en Sint-Jozef als één van de arbeidersdorpen in het bijzonder. De nieuwe architectuur wil een eerbetoon zijn aan dit rijke verleden  en de herinnering aan de droogloodsen en kleischuren laten doorleven in het gebruik van de gevelstenen en dakstructuur. Het gebouw SASview, de voormalige productiehal, herneemt het karakteristieke silhouet en bruinrode baksteen. De nokwoningen refereren aan de typische dakstructuur van de droogloodsen. De straten zijn zo gericht dat ze perspectief bieden op het industriële erfgoed op de site: het ovengebouw, de arcadebogen en de historische voorgevel.

Het nieuwe Gammersplein fungeert als ruimte om te ontmoeten, spelen en beleven.

Wil je graag alles weten over SAS Rijkevorsel?
Laat dan zeker je gegevens na en ontvang extra informatie.

Wil je graag alles weten over SAS Rijkevorsel?
Laat dan zeker je gegevens na en ontvang extra informatie.